top of page

Film

SirkTre

SirkBo er stolt partner av SirkTRE

SirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet. Dette ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Prosjektet finansieres gjennom ordningen Grønn plattform.

SirkTRE har som mål å nytte 250 000 m3 (125 000 tonn) returtre innen 2024. 1 mill. m3 (0,5 mill. tonn) innen 2030.

Hvordan oppnå sirkularitet?

Gjenbruk

Gjenbruk

Prioritering av ombruk og gjenvinnbarhet i materialvalg

CO2

Materielle egenskaper

Sunne og bestandige materialer lavt klimaavtrykk

Forbindelser

Forbindelser

Fleksible og holdbare sammenføyinger

tilrettelagt for fremtidig utskifting

Modularitet

Generalitet

Standardiserte modulære bygningskomponenter i håndterbare størrelser

Sjiktinndeling

Sjiktinndeling

Homogene materialer i uavhengige sjikt som forenkler utskifting

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Sikrer kvaliteten og verdien av materialer og ressurser

Identifikasjon

Identifikasjon

Materialpass håndterer dokumentasjon og fremtidig reparasjon samt ombruksmuligheter

Take-back

Take-back

Produsenter sikrer gjenbruk og vedlikehold av komponenter

Endringsdyktighet

Endringsdyktighet

Fleksibilitet i planløsning og endringsdyktige tekniske løsninger

Tilpasningsdyktighet

Tilpasningsdyktighet

Fleksibilitet i volum sammensetting for best mulig tilpasning til tomt

Sirkulært byggesystem

Byggesystemet baserer seg på de sirkulære prinsippene med søkelys på lavt klimaavtrykk og gjenbrukte materialer, samt sikring av fremtidig gjenbrukbarhet.

Tiltak for fremtidig gjenbrukbarhet handler om å tilrettelegge og designe byggekomponenter slik at de kan demonteres på en enkel måte ved husets «utløpsdato». Med disse tiltakene sikrer vi at komponenter bevarer sin funksjon i neste livssyklus, i et nytt hus. Dette betyr at materialer kan gjenbrukes istedenfor å deponeres, et tiltak som bidrar til å redusere byggeavfall og klimagasser for dagens og fremtidens generasjoner.

I tillegg til miljøbesparelsen, vil bruk av moduler og standardelementer forenkle byggeprosessen og redusere monteringstiden. Det kaller vi vinn vinn!

Sirkulært byggesystem

Returvirke

 • Byggebransjen står for det største forbruket av råmaterialer og skaper brorparten av avfallet. De største utslippene er knyttet til materialbruk. I dag bygges ofte hus med metoder og materialer som gjør at bygningselementer ender opp som avfall ved endt levetid. Et sirkulært hus er et hus som kan gjenbrukes og vil dermed bidra til reduserte miljøbelastninger for fremtidens generasjoner.  Et sirkulært hus er et sunt hus med utstrakt bruk av tre, minimum CO2 avtrykk og et særskilt søkelys på en sirkulær materialbank.

 • Dersom du er interessert i å bli eier av Norges første sirkulære ferdighus, oppfordrer vi deg til å melde deg på pilotprosjektet.

  Vi velger ut få deltakere som blir med i en tett samarbeidsprosess for å ta Sirkbo fra konsept til ferdig bygget pilothus.

   

  Som pilotdeltaker får du:

  - En skreddersydd prosess med tilvalg etter dine ønsker

  - Rabatert pris på selve huset

  - Gratis prosjektering for særlige ønsker og søknadsarbeid

  Det vi forventer av deg:

  - Interessert i å bo på en mer klimavennlig måte

  - Villig til å dele din opplevelse og erfaring underveis

  - Åpner opp dørene for formidling og husvisning etter ferdigstilling   

 • De fleste hus rives innenfor en 100 års periode. Derfor er ombruk og levetidsforlengende tiltak viktige for å redusere næringens klima- og ressursfotavtrykk. Å tilrettelegge for fremtidig ombruk av husets materialer og komponenter er en grunnleggende del av den sirkulære økonomien. Dette handler om å fremtidssikre materialenes levetid langt utover den tiden de kommer til å tilbringe i ditt hus. Når f.eks. et veggelement kan demonteres og gjenbrukes i stedet for å rives, blir veggelementet en ressurs som har verdi, istedenfor å bli til avfall som er belastning.

 • Ambisjonen er så mye som mulig. Her er vi avhengig av tilgjengelighet på markedet og at nye produkter utvikles. Strategien hos Sirkbo er å finne og bruke de gjenbruksproduktene som allerede finnes på markedet, f.eks. så benytter vi massivtre konstruksjon som er laget av restkapp. Dersom et produkt ikke finnes så ser vi på muligheten for å utvikle et eget produkt i samarbeid med aktører i byggenæringen. Det første produktet vi har valgt å utvikle er klednings-moduler av returtre sammen med Treteknisk og Norsk Spon. Med ulike designmuligheter, avhengig av tilgjengelig returvirke, vil vi kunne gi huset et unikt og individuelt uttrykk med med tilgjengelig returvirke eller restkapp fra treindustrien. Vår plan er på sikt å fortsette å utvikle, også innenfor andre elementer i hust.

 • Evig #01 -  6 495 000 kr

  Evig #02 -  6 446 000 kr

  Evig #03 -  7 164 000 kr

  Evig #04 -  3 768 000 kr

  *Grunnforhold, forskriftskrav, prisendringer, eventuelle tilvalg o.l kan påvirke pris.

 • En nøkkelferdig bolig, med unntak av grunnarbeid, bearbeidelse av tomt/utearealer, finansiering og kommunale gebyrer.

 • For å imøtekomme forskjellige behov og tomteforhold har vi valgt å tegne fire typer hus som hver for seg kan ytterligere tilpasses dine behov. En viktig del av det sirkulære byggesystemet er bruk av moduler i standard størrelser. Disse setter ikke større begrensninger for evt. ønskede endringer i planløsning. Bruk av massivtre definerer større deler av innendørs overflater, men kan behandles på forskjellige måter. Utvendig kledning er tenkt utført av gjenbrukt trevirke og for tiden jobber Sirkbo med å utvikle forskjellige løsninger med ulike utrykk. Her kan pilotdeltaker være med på å velge ønsket utseende.

 • Enova og Innovasjon Norge kan gi støtte for et slikt prosjekt. Søknaden utarbeides i felleskap med arkitekt, men må sendes av eier. Arbeid med søknaden inngår i pilotens kostnader.

  Mulighetsstudie for ombruk og fleksibilitet

  Prosjektering for ombruk

  Ombruk og design for ombruk er en del av EU taksonomien som er grunnlaget for grønne boliglån som er under utvikling.

 • For å imøtekomme varierte tomteforhold har vi valgt å tegne fire forskjellige hus som hver for seg skal kunne tilpasses din tomt. Et viktig element i det sirkulære byggesystemet er skruefundament som kan ha begrensninger når det gjelder grunnforhold. Solforhold og utsikt er de to faktorene som kan påvirke husets planløsning. Dersom det blir behov for å omprosjektere huset for å imøtekomme dette vil det være kostnadsfritt så lenge det ikke øker husets størrelse og/eller materialkostnader.

Ofte stilte spørsmål

Modulær kledning

Sirkbo er under stadig utvikling med et mål om å øke andel gjenbrukt returvirk i våre hus.

I samarbeid med aktører fra byggenæringen utvikler vi ulike sirkulære byggekomponenter og systemer. Ved å bruke fasadeelementer laget av returvirke tar vi den sirkulære tanken helt ut til bygningens ytre. Det modulære designet reduserer monteringstiden og forenkler eventuell utskifting av paneler i fremtiden. Med ulike designmuligheter, avhengig av tilgjengelig resirkulert virke, vil vi kunne gi huset et unikt og individuelt uttrykk.

bottom of page